Algemene voorwaarden Rijschool Mitchel Versprille

 1. Algemeen
  Deze algemene voorwaarden (AV) geven de algemene bepalingen weer voor het verzorgen van
  rijopleiding categorie B, de daarbij behorende acties van de rijschool en de CBR/BNOR
  praktijkexamens. Zij zijn van toepassing op de in de lesovereenkomst vermelde rijschool, hierna
  aan te duiden als ‘rijschool’.
 2. Rijopleiding
  De rijlessen worden gegeven door – een bevoegd rijinstructeur – met een tijdsduur van
  minimaal 60 minuten; – voor leerlingen die bevoegd zijn om te rijden.
 3. Verplichtingen rijschool
  De rijschool zorgt ervoor dat: 3.1 de leerling een passende rijopleiding wordt aangeboden; 3.2
  de leerling zo goed als mogelijk tot het CBR/BNOR praktijkexamen wordt opgeleid; 3.3 wanneer
  overeenstemming is bereikt over het aanvragen van een praktijkexamen deze binnen 14 dagen
  bij het CBR wordt ingediend; 3.4 de datum zo spoedig mogelijk aan de cursist wordt
  medegedeeld.
 4. Verplichtingen leerling
  De leerling dient: 4.1 zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles (door
  de instructeur wordt een wachttijd van maximaal 10 minuten in acht genomen vanaf aanvang
  rijles) en het bijhebben van ID kaart.; 4.2 bij het niet nakomen van de afgesproken rijles, zonder tijdige afzegging, de volledige
  lesprijs te voldoen; 4.3 bij verhindering van de afgesproken rijles om dringende redenen deze
  tijdig op te zeggen door dit minimaal 48 uur voor aanvang van de rijles aan rijschool kenbaar te
  maken; 4.4 alle aanwijzingen van de rij-instructeur te volgen; 4.5 ervoor te zorgen dat hij of zij
  over alle benodigde stukken beschikt voor de tussentijdse toets en CBR/BNOR
  praktijkexamen; 4.6 bij niet nakoming van punt 4.5 voor betaling van de tussentijdse toets of
  CBR/BNOR praktijkexamen aan de rijschool zorg te dragen.
 5. Betaling
  5.1 de leerling dient de verschuldigde bedragen voor lespakketten te voldoen
  aan de rijschool. De leerling kan er voor kiezen om het bedrag via een vooruitbetaling of twee termijnen te voldoen. Dit mag via een bankoverschrijving; 5.2 de leerling is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden en het tijdig voldoen van de termijnbetalingen;5.3 de leerling dient, in geval van losse lessen, het lesgeld vooraf aan de rijles te voldoen via bankoverschrijving; 5.4 de rijschool hanteert het actuele geldende tarief, ingekochte lespakketten of ingekochte losse lessen mag de rijschool tussentijds niet verhogen, deze zijn immers reeds gekocht. Wanneer de leerling nieuwe lessen, examens, toetsen koopt zal het huidige tarief gehanteerd worden; 5.5 indien de leerling na aanmaning in gebreke blijft met betaling zal het verschuldigde bedrag ter incasso uit handen worden gegeven aan een gerenommeerd incassokantoor; 5.6 bij niet tijdige betaling is de
  rijschool gerechtigd de rijlessen en het reserveren van het examen te staken. 5.7 betalingen via
  overschrijving dienen altijd te geschieden onder vermelding van factuur nummer, voor – en achternaam van de leerling.
 6. Praktijkexamen/ Tussentijdse Toets (hierna: TTT)
  6.1 indien het praktijkexamen/TTT wegens weersomstandigheden door het CBR wordt uitgesteld
  is de leerling de kosten voor extra rijlessen tot aan de nieuwe (proef)examendatum gewoon
  verschuldigd; 6.2 de leerling is bij uitstel van het praktijkexamen/TTT geen kosten voor een
  aanvraag van een nieuw praktijkexamen /TTT verschuldigd indien hij of zij het eerste
  praktijkexamen/TTT niet kan afleggen doordat: – de leerling vanwege ziekte niet in staat is het
  (proef)examen af te leggen op voorwaarde dat hij of zij dit binnen 8 dagen na
  (proef)examendatum door middel van een doktersverklaring aan de rijschool kenbaar maakt; –
  een familielid tot en met de tweede graad van de leerling of van de rij-instructeur binnen 5 dagen
  voor het praktijkexamen/TTT is komen te overlijden of op de dag van het (proef)examen wordt
  begraven of gecremeerd; – het lesvoertuig of een gelijkwaardig type op het (proef)praktijkexamen
  niet beschikbaar is of wordt afgekeurd door de examinator. 6.3 de leerling is zelf verantwoordelijk
  voor het in het bezit hebben van de juiste stukken die bij het praktijkexamen c.q. de TTT
  benodigd zijn. 6.4 betaling van de kosten voor een praktijkexamen c.q. TTT dient binnen 3
  werkdagen voor de datum van het (proef)examen te zijn voldaan op het bankrekeningnummer van de rijschool.
 7. Beëindiging rijopleiding/losse lessen/pakketten
  7.1 de leerling kan, in geval van een lesovereenkomst bestaande uit losse lessen, deze
  opzeggen, met inachtneming van punt 4.3; 7.2 de leerling kan, in geval van een
  lesovereenkomst bestaande uit een of meerdere pakketten dan wel een volledige rijopleiding
  deze opzeggen in geval van hem of haar om medische redenen redelijkerwijs niet verlangd kan
  worden dat de rijopleiding wordt voortgezet. De leerling dient hiervoor wel een doktersverklaring
  te overleggen. De rijschool zal in dit geval het tegoed, minus betaalde examengelden/TTT gelden
  en administratiekosten met een minimum van € 125,-, aan de leerling betalen. 7.3 indien de
  leerling om andere dan medische redenen de lesovereenkomst bestaande uit een of meerdere
  pakketten dan wel een volledige rijopleiding wenst op te zeggen gebeurt dit in goed overleg met
  de rijschool. Mochten leerling en rijschool er niet in slagen tot overeenstemming te komen zal de
  zaak ter beoordeling aan de rechter worden voorgelegd.
 8. Aansprakelijkheid
  8.1 de leerling is niet aansprakelijk voor schaden aan derden ten gevolge van botsing, aan- of
  overrijdingen tijdens de rijles, de TTT en het praktijkexamen. 8.2 de rijschool is niet
  aansprakelijk voor schaden aan derden die het gevolg zijn van opzet of grove schuld van de zijde
  van de leerling en zij is ook niet aansprakelijk voor schaden ten gevolge van het feit dat de
  leerling onder invloed is van alcohol, drugs, geneesmiddelen of verdovende middelen die de
  rijvaardigheid beïnvloeden. 8.3 de rijschool is niet aansprakelijk voor boetes of andere financiële
  consequenties, indien de leerling ondanks de door zijn of haar gedane eigen verklaring,
  onbevoegd blijkt te zijn tot het besturen van het lesvoertuig.; 8.4 de rijschool heeft indien zij ten opzichten van jou aansprakelijk is een bedrijfsverzekering afgesloten.
 9. Klachtenregeling
  9.1 geschillen ontstaan tussen leerling en rijschool zullen in eerste instantie worden voorgelegd
  aan de rijschool welke zal bemiddelen in het geschil; 9.2 indien bemiddeling niet leidt tot een
  bevredigende oplossing voor beide partijen zal het geschil aan de rechter worden
  voorgelegd; 9.3 op de lesovereenkomst tussen rijschool en leerling is het Nederlands recht van
  toepassing.
 10. Persoonsgegevens
  De persoonsgegevens van de leerling die worden vermeld op de lesovereenkomst worden door
  de verkeersschool verwerkt, mogelijk in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens
  (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan de verkeersschool: de overeenkomst uitvoeren,
  leerling een optimale service verlenen en verplichtingen jegens de leerling nakomen, hem tijdig
  voorzien van actuele rijles-informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast
  kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden ten behoeve van direct
  marketingactiviteiten. Tegen verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de Wbp ten
  behoeve van direct mailing activiteiten wordt het eventueel door leerling bij verkeersschool aan te
  tekenen verzet gehonoreerd